Přepěťová ochrana pro domácí elektroinstalaci

Přepěťová ochrana pro domácí elektroinstalaciBouřkový výboj je velmi nebezpečný, protože jeho hodnota může dosáhnout několika set tisíc voltů. Po každé bouřce dojde k selhání zařízení, dojde k poškození elektrického vedení a zranění osob. Není možné určit, kde blesk zasáhne, takže je chybou předpokládat, že tento jev obejde váš domov. Blesk se nikdy nemůže dostat do určité části energetické sítě, a proto může být podceněno nebezpečí bouřky. Pokud blesk několik let nikdy nenarazil na konkrétní část energetické sítě, neznamená to, že taková možnost je vyloučena.

Výskyt přepětí blesku v domácí elektrické síti při neexistenci vhodné ochrany povede k selhání domácích elektrických spotřebičů zahrnutých do sítě v té době a existuje také nebezpečí, že budou obyvatelé domu trpět. Proto je třeba dbát na ochranu vedení ...

 

Ochrana proti přerušení nulové linky

Ochrana proti přerušení nulové linkyPřerušený zemnící vodič v třífázové elektrické síti je nebezpečný jev, který může vést k různým negativním důsledkům pro domácí elektrické spotřebiče i pro lidi, kteří je provozují. V tomto článku se budeme zabývat důsledky přerušení nulového vodiče s konkrétním příkladem a odpovídajícími způsoby ochrany domácí elektroinstalace před nulovým přerušením.

Jako příklad lze uvést bytový dům, který je poháněn nejběžnějším uzemňovacím systémem TN-C-S. Systém tohoto typu zajišťuje uzemnění neutrálu zdroje energie - transformátoru rozvodny. Od rozvodny ke spotřebiteli, v tomto případě do domu, je elektřina dodávána prostřednictvím čtyř vodičů - třífázových vodičů a vodičů, které kombinují funkce pracovního neutrálního a ochranného uzemňovacího vodiče. Po vstupu do budovy je kombinovaný vodič rozdělen ...

 

Jak ušetřit peníze při výměně domácích kabelů bez ztráty spolehlivosti

Jak ušetřit peníze při výměně domácích kabelů bez ztráty spolehlivostiVýměna elektroinstalace v domácnosti je jednou z nejdražších fází velkých oprav v bytě nebo domě. Na pozadí neustále rostoucích cen kabelových výrobků a dalších komponentů je stále důležitější otázka, jak nahradit kabeláž minimálními investicemi v hotovosti.

V takovém případě nemůžete jen nepřiměřeně odstranit určité prvky nebo podcenit průřez vodičů, protože to může vést ke skutečnosti, že instalované vedení nebude spolehlivé a nebude domácí spotřebičům dodávat plný výkon. Proto musíme zvážit, jak ušetřit peníze při výměně domácích rozvodů, aniž by byla ohrožena spolehlivost, což budeme v tomto článku diskutovat. Proces výměny elektrického zapojení lze rozdělit do tří hlavních fází: návrh budoucího elektrického zapojení, výběr a pořízení součástí ...

 

Schéma zapojení v garáži: konstrukční a instalační vlastnosti

Schéma zapojení v garážiLidé staví budovy hlavně pro dva účely: pro bydlení nebo pro řešení technických problémů. Při vytváření systému napájení v těchto místnostech je zvláštní pozornost věnována spolehlivosti a bezpečnému provozu zařízení. V obytných budovách je velká pozornost věnována návrhu místností. Elektrické zapojení v nich je obvykle skryté uvnitř zdí nebo vytvořeno otevřeným způsobem z exkluzivních drahých komponentů, které zdůrazňují individuální styl majitele.

Budovy pro technické potřeby, k nimž garáž patří, jsou zpravidla navrženy s jednoduchým a otevřeným schématem zapojení. Skrytí uvnitř stěn nedává velký smysl: snazší je údržba a úprava.Pro převážnou většinu garáží určených pro jedno nebo dvě auta se používá jednofázové napájení 220 voltů průmyslové frekvence. Chcete-li vytvořit pracovní světla a zásuvky skupina ...

 

Časté chyby při instalaci domácího zapojení

Časté chyby při instalaci domácího zapojeníDomácí elektroinstalace je srdcem bytu nebo soukromého domu. Zapojení musí být spolehlivé a bezpečné a musí také plně vyhovovat potřebám zapojení domácích elektrických spotřebičů do sítě. Během instalace elektrického zapojení dochází často k chybám, což může nakonec vést k různým negativním důsledkům.

V tomto článku se budeme zabývat nejčastějšími chybami, ke kterým dochází při instalaci domácích elektrických rozvodů, a důsledky, které mohou tyto chyby způsobit. Úplně první fází je příprava projektu napájení. Tento projekt umožňuje přípravu schématu zapojení s ohledem na zatížení elektrických spotřebičů, požadovaná umístění zásuvek, spínačů, osvětlovacích prvků. V tomto případě se také provádí výpočet a výběr ochranných zařízení v elektrickém rozvaděči.k, kabely pro elektrická vedení...

 

Co je třeba zvážit při provádění třífázového připojení soukromého domu

třífázové připojení soukromého domuPři rozhodování o dodávce energie nově postavené budovy stojí její majitel před mnoha úkoly, které je třeba vyřešit technickými a organizačními metodami. V takovém případě byste se měli nejprve rozhodnout o potřebném počtu fází potřebných k napájení elektrických spotřebičů. Obvykle jsou lidé spokojeni s jednofázovým napájením a určitá kategorie si vybírá třífázové vedení podle úkolů, kterým čelí. Při výběru obvodu je třeba brát v úvahu jeho vliv na návrh vedení a provozní podmínky vytvořené různými systémy.

Mezi jednotlivými majiteli domů existuje naděje, že přechod na třífázovou energii může zvýšit povolenou spotřebu energie a intenzivnější využití elektřiny. Tento problém však musí být vyřešen v prodejní organizaci ...

 

Omezovač výkonu - stručný popis, aplikace v domácím zapojení

Omezovač výkonu - stručný popis, aplikace v domácím zapojeníOmezovač výkonu je zařízení určené k omezení množství spotřebované energie. Toto zařízení sleduje zátěž a pokud roste nad stanovenou úroveň, deenergizuje spotřebitele. Činnost omezovače výkonu se provádí s časovým zpožděním několika sekund až několika minut. To znamená, že pokud spotřebitel zahrnuje elektrické spotřebiče v síti, jejichž celkový výkon překračuje nastavený limit, relé po uplynutí nastaveného času vypne.

Na omezovači výkonu je LED, která signalizuje přetížení. V závislosti na typu omezovače může být na omezovači proudu digitální indikátor, který zobrazuje aktuální hodnotu výkonu, a při překročení nastavené meze výkonu (přetížení) dojde k odpočítávání, po kterém dojde k odpojení kabeláže ...

 

Instalace a připojení elektroměru: jak se správně připojit

Připojení elektroměruMěření spotřebované elektřiny se provádí měřicími přístroji, které berou v úvahu energii, která jimi prochází po vypočtené časové období. Pro správnou instalaci a připojení elektroměru je nutné pochopit princip jeho činnosti, který spočívá v neustálém sledování takových parametrů, jako jsou: velikost zátěže proudící přes měřicí orgán proudu, hodnota napětí přiváděného na vstup regulovaného elektrického obvodu a doba připojení.

Jakýkoli elektrický měřič, bez ohledu na jeho konstrukci, má: svorkovnici, na které je dodávána elektřina a současně odebrána (vstupní a výstupní obvody), vnitřní obvod. Při připojování vodičů ke svorkovnici je důležité nejen přepnout fázové a neutrální vodiče na jejich místo, ale také dodržovat polaritu: vstupní a výstupní obvody ...